Legislatie

REGULAMENTUL (UE) 2019/1009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 –  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1009&qid=1581010876381&from=RO#d1e1520-1-1

 

DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&qid=1581010876381&from=RO#d1e40-3-1

 

DECIZIA NR. 1386/2013/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&qid=1581012880419&from=RO#d1e40-171-1

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 208/2006 AL COMISIEI din 7 februarie 2006 de modificare a anexelor VI și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele de transformare care se aplică instalațiilor de biogaz și instalațiilor de compost, precum și cerințele care se aplică gunoiului de grajd – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0208&from=RO

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/172 AL COMISIEI din 1 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește parametrii pentru transformarea subproduselor de origine animală în biogaz sau compost, condițiile pentru importul de hrană pentru animale de companie și pentru exportul de dejecții animaliere prelucrate – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0172&from=RO

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 185/2007 AL COMISIEI din 20 februarie 2007 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 809/2003 şi (CE) nr. 810/2003 privind prelungirea termenului de valabilitate al măsurilor tranzitorii pentru instalaţiile de compost şi de biogaz în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0185&from=RO